Amalan Istitabah dalam Perlaksanaan Pemulihan Akidah di Malaysia

Istitabah Practices in the Implementation of Faith Restoration in Malaysia

Authors

  • Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah KUIS
  • Muhammad Yosef Niteh KUIS
  • Aminudin Basir @Ahmad UKM
  • Mohd Shairawi Mohd Noor MUFTIWP
  • Muhammad Fakhrur Razi Shahabudin KUIS

DOI:

https://doi.org/10.53840/jpi.v16i1.232

Keywords:

Istitabah, Pemulihan Akida, Murtad, Amalan, Modul

Abstract

Perundangan di Malaysia mempunyai perbezaan prosedur dalam penukaran agama atau pengesahan status agama. Prosedur yang digunakan seperti proses rundingcara akidah atau penasihatan akidah dikenali sebagai istitabah. Prosedur ini bertujuan memujuk pemohon untuk kekal dalam Islam. Di samping itu istitabah menjelaskan kekeliruan agama yang wujud dalam diri pemohon. Begitu juga istitabah ini digunakan untuk kesalahan yang berkait dengan ajaran selain Ahli Sunnah Wal Jamaah. Istitabah juga menggunakan Pusat Bimbingan Akidah sebagai lokasi dikenakan perintah penempatan. Namun begitu terdapat keadaan perlaksanaan istitabah tidak dapat dijalankan berpunca daripada masalah pengurusan, ketidakselarasan arahan dan ketiadaan garis panduan taubat. Justeru itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenalpasti amalan istitabah dalam perlaksanaan pemulihan akidah di Malaysia. Kajian dilakukan menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan temubual dan disokong dengan dokumen berkaitan. Kajian ini dijalankan terhadap amalan istitabah di Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor dan Kelantan. Hasil kajian menunjukkan terdapat persamaan dan perbezaan dalam amalan istitabah bagi setiap negeri meliputi proses, modul, pihak yang menjalankan istitabah, tempoh masa istitabah dan tindakan susulan pasca istitabah. Kajian ini diharap dapat menyumbang kepada penambahbaikan kaedah pelaksanaan istitabah di peringkat negeri agar prinsip maqasid syariah dalam aspek pemeliharaan agama di Malaysia diutamakan.

There are differences in the legislation procedure of conversion of religious status of applicants among the states in Malaysia. “Istitabah” is one of procedure to consult the applicants regarding their faith. The aim of “Istitabah” is to persuade the applicant to remain in Islam. “Istitabah” process explains to the applicant any confusion regarding the religions. Besides, “Istitabah” used to consult any offenses related to teachings other than Ahli Sunnah wa Jamaah. “Istitabah” uses the Akidah Guidance Center as a location of placement orders. However, there are few situations where the implementation of “Istitabah” cannot be carried out due to management problems, inconsistency of instructions and the absence of guidelines for repentance. Therefore, the objective of this study is to identify the practice of “Istitabah” in the implementation of faith restoration among applicant in Malaysia. The study was conducted using qualitative methodology through interview method and supported by relevant documentation. This study was conducted to know the practice of “Istitabah” in Penang, Negeri Sembilan, Selangor and Kelantan. The results show there are similarities and differences in the practice of “Istitabah” between the state mention, including the process, the module used, the party conducting the process, duration of “Istitabah” and follow-up action of “Istitabah”. We hope this study will contribute to the improvement of the implementation of “Istitabah” at the state level in order to preserve the principles of syariah maqasid in Malaysia. 

References

Ahmad Sunawari Long. (2009). Pengenalan Metodologi Pengajian Islam. Bangi: Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia.

A’toa’Mokhtar, Ahmad, Muhammad Yusuf Marlon Abdullah, Mohd Hakim Arshad, and Nur Amalina Nordin. (2021). Bahagian Pemulihan Al-Riqab: Peranan dan Cabarannya dalam Menyantuni Komuniti LGBT. Jurnal Pengajian Islam.

Azahar bin Yaakub@Ariffin. (2000). Murtad di Kalangan Saudara Baru Keturunan India: Satu Kajian di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Azdi, Wan Mohd Fazrul, Mohd Rumaizuddin Musa, Azman Abd Rahman, Mohd Zaliridzal Zakaria, and Mohammmad Fadzil Mat Yaacob. (2013). "Model Istitabah: Cadangan Konsep Dan Pelaksanaannya Dalam Intervensi Permasalahan Riddah Kontemporari Di Malaysia." Al-‘Abqari: Islamic Social Sciences and Humanities 282, no. 1767.

Azdi, Wan Mohd Fazrul, Kamaluddin Nurdin Marjuni, Mohd Rumaizuddin Musa, Azman Abd Rahman, Mohd Zaliridzal Zakaria, and Mohammmad Fadzil Mat Yaacob. 2015. "Istitabah Model for Malaysia: A Preliminary Exposition. "‘Ulum Islamiyyah Journal, Vol. 15.

Babbie E. (2010). The Practice of Social Research. USA: Wadsworth Cengage Learning.

Chua Yan Piaw, Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Kaedah Penyelidikan, (Buku 1. Malaysia: Mc Graw Hill, 2006).

Creswell, J.W, and Miller, D.L. 2000. "Determining validity in qualitative inquiry." Theory into practice 39, no. 3.

Darusalam, Ghazali, & Sufean Hussin. (2016). Metodologi penyelidikan dalam pendidikan: Amalan dan analisis kajian. Penerbit Universiti Malaya.

Dimon, Z., Azizan, N. I., Ismail, N., Ghani, H. A., Hassan, Z., Piah, N. M., ... & Petra, K. I. A. S. I. (2017). Konsep Kajian Amalan Istitabah Bagi Kesalahan Akidah Di Malaysia Dari Aspek Sosio Perundangan. In 4 th International Research Management & Innovation Conference (IRMIC 2017) Institut Latihan Malaysia (ILIM) Bangi (Vol. 7, pp. 261-277).

Dr. Muhammad Yusry bin Mazlan (Pegawai Hal Ehwal Islam, Bahagian Rundingcara Akidah, Jabatan Mufti Negeri Sembilan), dalam temu bual dengan penulis, 8 Januari 2018.

Ismail, Ahmad Munawar, & Mohd Nor Shahizan Ali. (2015). Mengenali Kuantitatif & Kualitatif dalam Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit UKM.

Izhar bin Ismail (Penguasa, Baitul Iman Ulu Yam Selangor), dalam temu bual dengan penulis, 1 November 2017.

K. H Mawardi Labay El Sultahani. (2000). Taubat Penghapus Dosa (Penerbit Al-Mawardi Prima: Jakarta.

Muhammad Ramzi Omar. (2014). Emergency Taubat. Selangor: PSN Publication Sdn Bhd.

Mohamad Zamri Mohamed Shapik. 2013. “Jenayah Riddah di Malaysia: Cadangan Penyelesaian berasaskan Maqasid al-Syariah,” dalam Undang-undang Syariah di Malaysia (Selangor: Persatuan Ulama Malaysia).

Mohd Aizam bin Maz’od. (2015). Diskusi Isu Aqidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Merriam, Sharan B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from" Case Study Research in Education.", (San Francisco: Jossey-Bass Publishers).

Majlis Agama Islam Selangor. (2017). Modul Istitabah 1. Selangor: MAIS.

Majlis Agama Islam Selangor. (2017). Modul Istitabah 4. Selangor: MAIS.

Musa, Pg Ismail Pg, and Siti Zubaidah Ismail. 2015. "Permohonan Keluar Islam: Kajian Kes di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sabah." Jurnal Syariah 23, no. 1.

Nor Ashikin Md. Nasir, & Siti Zubaidah Ismail. 2017. "Amalan Mahkamah Syariah Mengisytiharkan Status Agama Dalam Kes Permohonan Keluar Islam: Kajian Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan. " KANUN: Jurnal Undang-undang Malaysia Vol. 29 No. 1.

Uma Sekaran. (2003). Research Methods for Business A Skill Building Approach, Edisi ke-4, (New York: John Wiley & Sons).

Patton, M. Q. 1994. Qualitative Evaluation and Research Methods. Ed ke-2 (Newbury Park, CA: Sage Publication), 179-180.

Patton, Michael Quinn. 1990. Qualitative evaluation and research methods, (Newbury Park, CA: SAGE Publications, inc).

Samuri, Mohd Al Adib, and Muzammil Quraishi. (2014). Negotiating apostasy: applying to “Leave Islam” in Malaysia. Islam and Christian–Muslim Relations 25, no. 4.

Tn. Hj. Mohd Darudin bin Taib (Penolong Mufti, Unit Khidmat Nasihat, Jabatan Mufti Selangor) dalam temu bual dengan penulis, 19 Disember 2017.

YAA Dato’ Hj Daud bin Muhammad (Ketua Hakim Syarie, Mahkamah Syariah Kelantan), dalam temu bual dengan penulis, 18 Disember 2017.

Yasmun binti Muhammad (Ketua Unit Dakwah, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan), dalam temu bual dengan penulis, 26 November 2017.

YAA Dato’ Mohammad Shakir bin Abdul Hamid (Ketua Hakim Syarie, Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang), dalam temu bual dengan penulis, 11 Januari 2018.

Azmah binti Abdullah (Penolong Pengarah Unit Dakwah, Majlis Agama Islam Pulau Pinang), dalam temu bual dengan penulis, 11 Januari 2018.

YA Tuan Abd Razak bin Mat Nayan (Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Seremban, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sembilan), dalam temu bual dengan penulis, 2 Mac 2018.

Published

2023-05-29

How to Cite

Mohamed Fathillah, M. F., Niteh, M. Y., @Ahmad, A. B., Mohd Noor, M. S., & Shahabudin, M. F. R. (2023). Amalan Istitabah dalam Perlaksanaan Pemulihan Akidah di Malaysia: Istitabah Practices in the Implementation of Faith Restoration in Malaysia. Jurnal Pengajian Islam, 16(1), 1–8. https://doi.org/10.53840/jpi.v16i1.232