Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sahsiah Pelajar Tahfiz

The Factors Affecting Personality Development among Tahfiz Students

  • Sh.Noorhidayah Syed Aziz UKM
  • Khairul Anwar Mastor UKM
  • Hasnan Kasan UKM
Keywords: Personality Development, Personality, Tahfiz Students, Factors

Abstract

Abstrak

Penumpuan kepada pembangunan Modal Insan seperti yang digariskan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB 2030) menunjukkan bahawa sahsiah merupakan perkara penting yang perlu diberi perhatian. Pembangunan modal insan merupakan suatu proses melahirkan jiwa yang bertakwa, dilengkapi dengan pembangunan jiwa, hati dan nurani bagi melahirkan insan yang mempunyai sifat keinsanannya. Bagi mencapai hasrat kerajaan tersebut, pelajar tahfiz yang cemerlang dan berkualiti, bukan sahaja perlu dinilai dari sudut kecemerlangan hafazan dan akademik. Malah, satu lagi kriteria yang perlu diberi perhatian adalah kecemerlangan dari sudut sahsiah pelajar itu sendiri. Oleh itu, kajian ini bertujuan unutk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah pelajar tahfiz. Kajian ini menggunakan reka bentuk kualitatif yang menjalankan Focus Group Discussion (FGD) ke atas 64 orang pelajar tahfiz di bawah naungan Persatuan Institusi Tahfiz Negeri Selangor (PITAS). Hasil dapatan kajian ditranskrip, ditemakan dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat empat faktor- faktor yang mempengaruhi pembentukan sahsiah pelajar tahfiz iaitu sokongan komunikasi ibu bapa, keterlibatan pelajar dalam program kerohanian, bimbingan guru dan pengaruh persekitaran. Secara keseluruhan, kajian ini mendapati bahawa komitmen dari pelajar tahfiz dan sokongan dari ibu bapa, guru dan persekitaran sangat diperlukan dalam melahirkan pelajar tahfiz yang berkualiti.

Abstract

The focus on the development of Human Capital as outlined in the Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB 2030) shows that personality is an essential matter that needs to be addressed. The human capital development is a process of producing a pious soul, equipped with soul, heart and conscience development to produce human beings who have the nature of repentance. In order to achieve the government's aspirations, excellent and quality tahfiz students not only need to be evaluated in terms of memorization and academic excellence. In fact, another criterion that needs to be considered is excellence from the point of view of the student’s own personality. Therefore, this study aims to explain the factors influencing the personality formation of tahfiz students. This study employs a qualitative design via Focus Group Discussion (FGD) on 64 tahfiz students under the auspices of the Persatuan Institusi Tahfiz Negeri Selangor (PITAS). The findings of the study were transcribed, themed and analyzed descriptively. The results of the study show that there are four factors influencing the development of tahfiz students' personality, namely parental communication support, student involvement in spiritual programs, teacher guidance and the environment influence. Overall, this study found that commitment from tahfiz students and support from parents, teachers and the environment are essential in producing quality tahfiz students.

References

Abdul Hafiz Abdullah, Hussin Salamon, Azmi Shah Suratman, Sulaiman Shakib Mohd Noor, Kamarul Azmi Jasmi & Abdul Basit Samat @ Darawi. 2005. Sistem pembelajaran dan kaedah hafazan al-Qur’an yang efektif: Satu kajian di Kuala Lumpur dan Terengganu. Laporan penyelidikan, Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia.

Ahmad Rizal Madar, Nurul Akmar Kamaruddin, & Saifullizam Puteh. 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian pelajar dalam menguasai mata pelajaran kejuruteraan di politeknik-politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Prosiding Seminar Pendidikan JPPG, hlm. 52-59.


Annasaii Jamar, Fatin Nazmin Mansor & Mohd Aderi Che Noh. 2020. Penghayatan pelajar terhadap nilai Islam dalam kalangan pelajar Malaysian Aviation Training Academy (MATA), Kuantan. Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education 4(1): 48–58.

Awang Nazarudin Awang Drahman, Maimun Aqsha Abdin Lubis & Mohd Isa Hamzah. 2017a. Amalan Kerohanian Membentuk Disiplin Pelajar. Prosiding Simposium Pendidikan diPeribadikan Perspektif Risalah An-Nur (SPRiN2017), hlm. 28–36.

Buerah Tunggak, Shanah Ngadi & Hamimah Abu Naim. 2015. Delinkuen pelajar dan cadangan penyelesaiannya menerusi model pembangunan sahsiah remaja. Hadhari: An International Journal 7(2): 11-30.

Che Nidzam Che Ahmad, Noraini Mohamed Noh, Mazlini Adnan, Marzita Putih & Mohd Hairy Ibrahim. 2014. Pengaruh persekitaran fizikal bilik darjah terhadap tahap keselesaan pengajaran dan pembelajaran. Researchgate.net. https://www.researchgate.net/publication/294886469_Pengaruh_Persekitaran_Fizikal_Bilik_Darjah_Terhadap_Tahap_Keselesaan_Pengajaran_Dan_Pembelajaran

Ee, Ah Meng. 1997. Psikologi Pendidikan 1: Psikologi Perkembangan. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn Bhd.
s
Fathiyah Mohd Fakhruddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Norlizah Che Hassan, Wan Marzuki Wan Jaafar & Lukman Abd Mutalib. 2019. Cabaran pembelajaran dan sokongan yang diperlukan oleh murid tahfiz di sekolah agama bantuan kerajaan terpilih di Malaysia. JQSS-Journal of Quran Sunnah Education and Special Needs 3(November): 35–45.

Fathiyah Mohd Fakhruddin, Sharini Che Ishak, Asmawati Suhid, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Norlizah Che Hassan, Lukman Abd Mutalib & Wan Marzuki Wan Jaafar. 2020. Proses dan kaedah pembelajaran tahfiz dalam kalangan murid di sekolah menengah agama kerajaan di Malaysia. Malaysian Journal of Learning and Instruction 17(2): 311–340.

Fauziah Hanim Jalal, Nurul ‘Ain Daud & Nazariah Abd Samad. 2015. Kesan program pembangunan sahsiah terhadap pembentukan karakter pelajar. Jurnal Bitara Edisi Khas (Psikologi Kaunseling) 8: 1–18.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. 1998. Ihya’ cUlum al-Din. Jil. 5. al-Qahirah: Maktabat Misr.

Habib Mat Som & Syed Kamaruzzaman Syed Ali. 2016. Isu dan cabaran kompetensi guru pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan kurikulum di Malaysia. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Pemerkasaan Pendidikan Islam (Madrasah). Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 20 & 21 Oktober.


Hasbullah Mat Daud, Ahmad Yussuf & Fakhrul Adabi Abdul Kadir. 2020. Pembentukan akhlak dan sahsiah pelajar melalui pembelajaran sosial menurut perspektif Islam. Journal of Social Sciences and Humanities 17(9): 75–89.

Hassan Hushin & Mohd Suhaimi Khalid. 2007. Pembinaan modul program pembangunan sahsiah pelajar tahun satu. Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository. http://eprints.utm.my/id/eprint/11179/

Ibrahim F., Sarnon, N., Alavi, K., Mohamad, M. S., Akhir, N. M., & Nen, S. 2012. Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: Ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. Journal of Social Sciences and Humanities 7(8): 84-93

Ismail, A. & Mansor, S.N. 2021. Teknik komunikasi ibu dalam pembentukan sahsiah anak-anak menurut Islam. Bitara: International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences 4(3): 131–144.

Jerie anak Peter Langan & Zamri Mahamod. (2011). Sikap dan motivasi murid Iban dalam mempelajari Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu 1(1): 13-25

Kamarul Azmi Jasmi. 2002. Paradigma al-Imam al-Nawawi dalam pembangunan insan: Satu kajian teks terhadap kitab Riyad al-Solihin. Tesis Sarjana, Universiti Malaya.

Khairun Nizar. 2012. Pola sahsiah remaja dalam kalangan pelajar islam di sekolah menengah Daerah Johor Bahru. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Teknikal Malaysia.

Mohd Fakhruddin, F., Mohd Ayub, A. F., Che Hassan, N., Wan Jaafar, W. M. & Abd Mutalib, L. 2019. Cabaran pembelajaran dan sokongan yang diperlukan oleh murid tahfiz di sekolah agama bantuan kerajaan terpilih di Malaysia. Journal of Quran Sunnah Education & Special Needs 3(2): 35–45.

Mohd Nuri Al-Amin Endut, Mohd Fauzi Hamat & Shahrina M Nordin. (2004). Al-Ghazali’s epistemological thought on the sources of knowledge and its significance in the development of Malay thought. International Seminar On Islamic Thoughts Proceedings, 7-9 December 2004

Muhamad Shafiq, M. R. & Noraini, A. R. 2018a. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian akademik pelajar Sarjana Muda Psikologi, Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM). Jurnal Sains Sosial Malaysian Journal of Social Science 3: 77–87.

Myhealth. Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia http://www.myhealth.gov.my/kemahiran-keibubapaan-anak-remaja/

Nor Kamariah. 2013. Integrasi Pengajian Tahfiz al-Quran dan akademik di Maahad Hafiz Klang. Tesis Sarjana, Fakulti Pengajian Islam. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Norlizah Che Hassan, Fathiyah Mohd Fakhruddin, Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Lukman Abd Mutalib & Wan Marzuki Wan Jaafar. 2017. Minat murid yang mengikuti aliran tahfiz dan bentuk sokongan yang diterima. Journal of Humanities, Language, Culture and Business (HLCB) 1(2): 67–78.

Nur Hanisah. 2021. Kesediaan remaja berisiko untuk berubah ke arah perlakuan akhlak yang baik di Felda Daerah Bentong. Tesis Dr. Fal, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.


Qutb, Sayyid. 2000. Di Bawah Bayangan al-Quran. Terj. Yusoff Zaky Yacob. Jil. 4. Kota Bharu: Pustaka Aman Press. Sdn. Bhd

Qutb, Sayyid. 2000. Tafsir Fi Zilal al-Qur’an. t.tp.: t.pt.

Safura Ahmad Sabri, Hazlin Falina Rosli, Nurzakira Afnee Zakaria, Ahmad Fatin Mohamad Suhaimi & Mohammad Aizham Mohammad Kassim. 2016. Peranan program mentoring dalam pembentukan sahsiah pelajar. Proceeding of the 3rd International Conference on Management & Muamalah 2016 (3rd ICoMM) 2016(November), hlm. 356–365.

Safura, A. S., Nurauliani, J. R. & Nur Hafizah, M. 2019. Pembentukan sahsiah mahasiswa melalui penghayatan program kerohanian di institusi pengajian tinggi Islam. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law 20(6): 17–23.

Saharia. 2015. Pembangunan insan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Journal of Human Capital Development (JHCD) 8(2): 83–100.

Santibuana Abd Rahman, Ishak, I., Abd Warif, N.M., Ibrahim, F.W., Che Din, N., Harun, D., Ghazali, A.R. 2019. Hubungan antara hafazan al-Quran dan kualiti hidup pelajar tahfiz di Selangor, Malaysia. Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 17(SI): 1–11.

Siti Fatimah Abdul Rahman. 1993. Asas-asas Masyarakat Cemerlang. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Suhaimi Abu Hassan, Mohd Azam Yahya & Ahmad Faqih Ibrahim. 2019. Kesan pelaksanaan solat terhadap akhlak mukallaf menurut al-Quran dan al-Hadith. Jurnal ‘Ulwan 4(1): 100–115.

Yatimah Sarmani & Mohd Tajudin Minggal. 2011. Teori Kaunseling al-Ghazali: Mengenal Ilmu, Sejarah dan Kandungan al-Quran. Batu Caves: PTS Islamika Sdn. Bhd.

Zakaria Stapa, Ahmad Munawar Ismail & Noranizah Yusuf. 2012. Faktor persekitaran sosial dan hubungannya dengan pembentukan jati diri. Jurnal Hadhari: An International Journal Special Edition: 155-172.

Zainudin Sharif & Norazmah Mohamad Roslan. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dalam masalah sosial di Sekolah Tunas Bakti, Sungai Lereh, Melaka. Journal of Education Psychology & Counseling 1: 115-140.

Zaliza Mohamad Nasir & Zaitul Azma. 2014. Sikap dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Melayu. Procedia. Social and Behavioral Sciences: 408-415
Published
2022-05-30
How to Cite
Syed Aziz, S., Mastor, K. A., & Kasan, H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sahsiah Pelajar Tahfiz. Jurnal Pengajian Islam, 15(1), 259-271. Retrieved from https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/169