Amalan Kesantunan Berbahasa dalam Rawatan dan Pemulihan Dadah Menerusi Pendekatan Psikospiritual Islam dan Tasawuf

The Practice of Politeness in Language in The Treatment and Recovery of Drugs through The Approaches of Islamic Psychospiritual and Tasawuf

  • Khazri Osman UKM
  • Mohd Farid Mohamad Japeri UKM
  • Abu Dardaa Mohamad UKM
  • Mohamad Azrien Mohamed Adnan UM
Keywords: Politeness, language, psychospiritual, treatment, drugs

Abstract

Abstrak

Kesantunan berbahasa ialah penggunaan bahasa yang tertib dan halus, bahasa yang mempunyai nilai hormat kepada seseorang, mempunyai unsur keteguhan dan persetujuan, mempunyai nilai kerendahan hati, kesetiaan dan berintegriti ketika berkomunikasi. Walaupun kesantunan bahasa amat sinonim dengan masyarakat Timur termasuklah masyarakat Melayu, pengamalannya dalam dunia rawatan penagihan dadah menerusi pendekatan psikospiritual Islam dan tasawuf masih belum dikaji secara menyeluruh khususnya kesepakatan pakar dalam bidang berkaitan. Kajian kuantitatif ini menggunakan instrumen soal selidik untuk mengumpul data kajian daripada 12 orang pakar yang berpengalaman lebih daripada 10 tahun dalam bidang psikospiritual Islam dan tasawuf dalam rawatan penagihan dadah. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan kaedah Fuzzy Delphi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kesemua elemen kesantunan bahasa yang diketengahkan oleh Leech menepati syarat iaitu nilai threshold (dkonstruk) adalah kurang daripada 0.2 dan peratusan kumpulan pakar pula melebihi 75 peratus. Hal ini menunjukkan bahawa elemen kesantunan bahasa yang diperkenalkan oleh Leech dan kesemua item yang terkandung dalamnya dipersetujui berdasarkan kesepakatan pakar. Dapatan kajian ini boleh dimanfaatkan dalam rawatan dan pemulihan dadah menerusi pendekatan psikospiritual Islam dan tasawuf.

Abstract

The politeness in Language is the use of orderly and refined language, a language that has a respect for one, has an element of strength and consent, has a value of humility, loyalty and integrity when communicating. Although the language politeness is synonymous with Eastern society including the Malay community, its practice in the world of drug addiction treatment through Islamic psychospiritual approaches and Sufism has not been fully studied in particular in the field of specialist expertise. This quantitative study uses questionnaires to collect the data from 12 experts who have more than 10 years of experience in the field of Islamic psychospiritual and Sufism in drug addiction treatment. The data were analyzed using the Fuzzy Delphi method. The findings show that all elements of Leech's language-based elements meet the requirements of threshold values of less than 0.2 and that the percentage of expert groups exceeds 75 percent. This indicates that the language elements introduced by Leech and all of the items contained therein are agreed upon by expert agreement. The findings of this study can be used in the treatment and recovery of drugs through Islamic psychospiritual approaches and Sufism.

 

References

Al-Quran
Abu Bakar Ahmad Mansor, Khairiah Mohd Yassin & Shukri Ahmad. (2020). Pendekatan Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah Dalam Pemulihan Dadah: Satu Meta Analisis. Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISERD), 5(29), 1–9.
Agensi Antidadah Kebangsaan. (2019). Dasar Dadah Negara. Selangor: Agensi Antidadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri.
Arina Johari & Indirawati Zahid. (2016). Manifestasi Kesantunan Melayu dalam Ujaran Memberi dan Meminta Maaf. GEMA Online Journal of Language Studies.
Asmah Haji Omar. (2000). Wacana Perbincangan, Perbahasan dan Perundingan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ayuni Mohamad Bakari & Rohaidah Kamaruddin. (2019). Prinsip Kesopanan dalam Kesantunan Bahasa Drama Zahira. International Journal of the Malay World and Civilisation, 7(1), 15–26.
Fauziah Ismail & Bahiyah Omar. (2018). Kesan Gaya Komunikasi Doktor Perubatan Terhadap Kepuasan Pesakit. Jurnal Komunikasi, 34(3), 73–95.
Hielda Noviyanty. (2019). Pendekatan Psikoterapi Spiritual dalam Kaunseling Pemulihan Penagih Dadah Di Padepokan As Syifa Bogor. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Hurley EA, Harvey SA, Keita M, Kennedy CE, Roter D, Dao S, Doumbia S, W. P. (2017). Patient-provider communication styles in HIV treatment programs in Bamako, Mali: A mixed-methods study to define dimensions and measure patient preferences. SSM - Population Health, December, 539–548.
Indirawati Zahid. (2019). Melayu dan Kritikan: Analisis Kesantunan Mentor 7. Jurnal Melayu, 18(2), 131–146.
Indirawati Zahid & Nasihah Hashim. (2018). Strategi dan Struktur Kesantunan Melayu dalam Kritikan Mentor: Rancangan Realiti Televisyen. Journal of Language Studies, 18(2), 134–153. https://doi.org/10.17576/gema-2018-1802-10
Leech, G. (1983). Principles of Pragmatics. London & New York: Longman.
Maisarah Saidin, Abdulloh Salaeh, Mohd Zohdi Mohd Amin, Syed Najihuddin Syed Hassan & Adnan Mohamed Yusoff. (2021). Rawatan Penagihan Dadah Melalui Terapi Model Psikospiritual Holistik Berasaskan Aspek Ibadah: Satu Kertas Konsep. In International Conference And Muktamar On Prophetic Sunnah (pp. 153–162).
Marlyna Maros. (2011). Strategi Kesantunan Melayu dalam Membuat Teguran. Jurnal Elektronik Jabatan Bahasa Dan Kebudayaan Melayu, 3, 7–20.
Maslida Yusof, Marlyna Maros & Muhammad Fadzeli Jaafar. (2011). Ooops.. Maaf : Strategi Kesopanan dan Penebus Kesalahan. Jurnal Melayu, 8, 27–50.
Mohd Izwan Md Yusof & Saiful Azhar Saadon. (2015). Peranan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Dalam Menangani Isu Penagihan Dadah Melalui Intervensi Kerohanian: Kajian Pelaksanaan Program 2011-2015. In International Drug Prevention and Rehabilitation Conference.
Mohd Khaidir Abdul Wahab, Mohd NorTaufiq NorHashim & Wan Azni Wan Mohamad. (2021). Aspek Kesantunan dan Ketidaksantunan Berbahasa dalamKalangan Pelajar Bahasa Melayu: Satu Kajian Perbandingan Dua Buah Negara. E-Jurnal Bahasa Dan Linguistik, 3(2), 1–20.
Mohd Ridhuan Jusoh & Nik Mohd Rahimi. (2015). Aplikasi Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Pembangunan Modul Pembelajaran Tatabahasa Arab. Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal (JSASS), 2(2), 193–211.
Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Saedah Siraj, Farazila Yusof, Nurulrabihah Mat Noh, Zaharah Hussin, Ahmad Arifin Sapar. (2015). Aplikasi Teknik Fuzzy Delphi Terhadap Keperluan Elemen Keusahawanan Bagi Pensyarah Kejuruteraan Politeknik Malaysia. International Journal of Business and Technopreneurship, 5(1), 135–150.
Mohd Ridhuan Mohd Jamil, Saedah Siraj, Zaharah Hussin, Nurulrabihah Mat Noh, &, & Ahmad Ariffin Sapar. (2013). Pengenalan Asas Kaedah Fuzzy Delphi Dalam Penyelidikan Reka Bentuk Dan Pembangunan. Bangi ,Selangor: Minda Intelek Agency.
Mohd Ridhuan Mohd Jamil & Nurulrabihah Mat Noh. (2020). Kepelbagaian Metodologi Dalam Penyelidikan Reka Bentuk dan Pembangunan. Shah Alam: Qaisar Prestige Resource.
Muhammad Yusuf Khalid. (2008). Psycho-Spiritual Therapy Approach For Drug Addiction Rehabilitation. Jurnal Antidadah Malaysia, 3(4), 143–151.
Nasariah Mansor, Faizah Ahmad & Yusniza Yaakub. (2010). Kesantunan Bahasa dalam Kalangan Pelajar IPT : Satu Kajian Perbandingan Etnik. In Political Managements and Policies in Malaysia: Seminar on National Resilience.
Noor Fadilah Dawi & Asiah Abas. (2020). Kesantunan Berbahasa Dalam Kalangan Pelajar Universiti Malaysia Sabah. MANU, 31(2), 133–152.
Noriati A.Rashid. (2005). Nilai Kesantunan dalam Konteks Sosiobudaya Masyarakat Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15(1), 232–253.
Nur Damia Husna Nor Sad & Zulkefli Aini. (2015). Kesantunan berbahasa dalam komunikasi dakwah. In Persidangan Kebangsaan Komunikasi, Kemanusiaan, Sains Sosial dan Sains. Nilai, Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.
Nursyahidah Ibrahim, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman & Muhammad Hazim Mohd Azhar. (2021). Nursyahidah Ibrahim,. Jurnal Usuluddin, 49(1), 129–150.
Nurulrabihah Mat Noh, Saedah Siraj, Siti Hajar Halili, Mohd Ridhuan Mohd Jamil & Zaharah Husin. (2019). Aplikasi Teknik Fuzzy Delphi Terhadap Keperluan Elemen Teknologi Sebagai Wadah Dalam Pembelajaran Berasaskan Pemikiran Reka Bentuk. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 34, 129–151.
Rabahyah Tahir & Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2017). Penanda Santun dalam Perbualan Kanak-Kanak Melayu. Jurnal Bahasa, 17(1), 193–209.
Rashidah Mohd, Saedah Siraj & Zaharah Hussin. (2018). Aplikasi kaedah Fuzzy Delphi dalam pembangunan modul pengajaran pantun Melayu berasaskan maksud al-Quran mengenai keindahan flora, fauna dan langit tingkatan 2. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 8(2), 57–67.
Sabir Abdul Ghani & Fadzli Adam. (2014). Pemulihan Dadah Menurut Persepktif Agama di Malaysia. Jurnal Hadhari, 6(1), 75–85.
Sara Beden. (2020). Kesejajaran Kesantunan Bahasa dalam Perutusan Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin dengan Prinsip Kesopanan Leech (1983). Jurnal Linguistik, 24(1), 51–80.
Sara Beden & Indirawati Zahid. (2016). Pemetaan Struktur Peristiwa Bahasa: Komunikasi Bebas Konflik. GEMA Online Journal of Language Studies, 16(1), 67–87.
Tabarī, Muhammad Jarīr. (2001). Tafsīr al-Tabari. ('Abdullah 'Abd al-Muhsin al-Turkī, Ed.). Kaherah: Dār Hijr.
Published
2022-05-30
How to Cite
Osman, K., Mohamad Japeri, M. F., Mohamad, A. D., & Mohamed Adnan, M. A. (2022). Amalan Kesantunan Berbahasa dalam Rawatan dan Pemulihan Dadah Menerusi Pendekatan Psikospiritual Islam dan Tasawuf. Jurnal Pengajian Islam, 15(1), 237-248. Retrieved from https://jpi.kuis.edu.my/index.php/jpi/article/view/167